HIT

در روز یکشنبه، مورخ ۰۶ آذر ۱۴۰۱، جناب آقای دکتر فرزان کوثری، قائم مقام «کارخانه نوآوری های‌وی» از شرکت «نوآوران دادوستد هستی»، بازدید کردند و در در جریان آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های مجموعه قرار گرفتند.

در این دیدار که با همراهی جناب آقای دکتر علی کاشانی (مدیر عامل نوآوران دادوستد هستی)، آقای سامین فرنیا (مدیر ارشد فناوری اطلاعات)، آقای علی اصفهانی (مدیر ارشد محصول)، آقای بابک ضیا (مدیر توسعه کسب‌وکار) و آقای مهران ریواده (اسکرام مستر) برگزار شد، طرفین بر روی تفاهم‌نامه مشترک به گفتگو پرداختند.در روز یکشنبه، مورخ ۰۶ آذر ۱۴۰۱، جناب آقای دکتر فرزان کوثری، قائم مقام «کارخانه نوآوری های‌وی» از شرکت «نوآوران دادوستد هستی»، بازدید کردند و در در جریان آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های مجموعه قرار گرفتند.

در این دیدار که با همراهی جناب آقای دکتر علی کاشانی (مدیر عامل نوآوران دادوستد هستی)، آقای سامین فرنیا (مدیر ارشد فناوری اطلاعات)، آقای علی اصفهانی (مدیر ارشد محصول)، آقای بابک ضیا (مدیر توسعه کسب‌وکار) و آقای مهران ریواده (اسکرام مستر) برگزار شد، طرفین بر روی تفاهم‌نامه مشترک به گفتگو پرداختند.

در روز یکشنبه، مورخ ۰۶ آذر ۱۴۰۱، جناب آقای دکتر فرزان کوثری، قائم مقام «کارخانه نوآوری های‌وی» از شرکت «نوآوران دادوستد هستی»، بازدید کردند و در در جریان آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های مجموعه قرار گرفتند.

در این دیدار که با همراهی جناب آقای دکتر علی کاشانی (مدیر عامل نوآوران دادوستد هستی)، آقای سامین فرنیا (مدیر ارشد فناوری اطلاعات)، آقای علی اصفهانی (مدیر ارشد محصول)، آقای بابک ضیا (مدیر توسعه کسب‌وکار) و آقای مهران ریواده (اسکرام مستر) برگزار شد، طرفین بر روی تفاهم‌نامه مشترک به گفتگو پرداختند.

در روز یکشنبه، مورخ ۰۶ آذر ۱۴۰۱، جناب آقای دکتر فرزان کوثری، قائم مقام «کارخانه نوآوری های‌وی» از شرکت «نوآوران دادوستد هستی»، بازدید کردند و در در جریان آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های مجموعه قرار گرفتند.

در این دیدار که با همراهی جناب آقای دکتر علی کاشانی (مدیر عامل نوآوران دادوستد هستی)، آقای سامین فرنیا (مدیر ارشد فناوری اطلاعات)، آقای علی اصفهانی (مدیر ارشد محصول)، آقای بابک ضیا (مدیر توسعه کسب‌وکار) و آقای مهران ریواده (اسکرام مستر) برگزار شد، طرفین بر روی تفاهم‌نامه مشترک به گفتگو پرداختند.